Home » 3D Model Anas Metodes Un Probl Mas by Le Amera Jevg Nija
3D Model Anas Metodes Un Probl Mas Le Amera Jevg Nija

3D Model Anas Metodes Un Probl Mas

Le Amera Jevg Nija

Published July 23rd 2015
ISBN : 9783639474800
Paperback
260 pages
Enter the sum

 About the Book 

Gr mat ir realiz ta NURBS l k u un virsmu da u aspektu un priek roc bu anal ze- veikts 3D model anas pamattehnolo iju apskats: konstrukt v stereometrija (Constructive Solid Geometry), netie s virsmas (Implicit Surfaces) un apak vien bas virsmasMoreGr mat ir realiz ta NURBS l k u un virsmu da u aspektu un priek roc bu anal ze- veikts 3D model anas pamattehnolo iju apskats: konstrukt v stereometrija (Constructive Solid Geometry), netie s virsmas (Implicit Surfaces) un apak vien bas virsmas (Subdivision Surfaces)- veikta m sdien go 3D datu, kas izmantojami re listisko augstprecizit tes tr sdimensiju mode u izveido anai, pamattavotu izp te- aprakst ta m sdien g s 3D l zersken anas datu apstr des un tr sdimensiju model anas programma Geomagic Studio 12- apskat tas galven s kiber-pils tu ener anas tehnolo ijas, to aktualit te un pielieto anas iesp jas- veikts atkl t s grafisk s bibliot kas OpengGL ss raksturojums, aprakst ta s specifik cijas loma virtu lo telpisko mode u izveido anas proces un ar OpengGL pal dz bu realiz jamas iesp jas.